Welkom op de website van Allin-Techniek | Technische dienstverlening. Technisch Specialist Allin-Techniek. Locatie: Deventer . Uw Specialist in Speciale Technische Diensten. Ervaring: 30 jaar Soort: Alles allin techniek.
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Technisch Specialist Allin-Techniek

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Technisch Specialist Allin-Techniek:
Technisch Specialist Allin-Techniek, de opdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht voor bedrijven of particulieren
Opdrachtgever:
Bedrijf of particulier, dat of die gebruikmaakt van de diensten van Technisch Specialist Allin-Techniek
Opdracht:
Het totaal van de tussen de opdrachtgever en Technisch Specialist Allin-Techniek overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Technisch Specialist Allin-Techniek geleverde materialen
Meer- / minderwerk:
Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs
Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Technisch Specialist Allin-Techniek.

Artikel 3: Offerte
3.1 Een offerte is altijd vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Technisch Specialist Allin-Techniek maakt de offerte op basis van regie met richtprijs: Bij regie komen opdrachtgever en Technisch Specialist Allin-Techniek overeen dat de gemaakte kosten van Technisch Specialist Allin-Techniek worden vergoed; het uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten zijn bij de opdrachtgever bekend; bij iedere afrekening maakt Technisch Specialist Allin-Techniek een overzicht van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. De richtprijs is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.

3.3 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.

3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Technisch Specialist Allin-Techniek daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Technisch Specialist Allin-Techniek anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Technisch Specialist Allin-Techniek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 De offerte is 30 dagen geldig.

3.7 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Opdracht
4.1 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:

•een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk;
•de (richt-)prijs van het werk;
•de betalingswijze;
4.2 Technisch Specialist Allin-Techniek draagt er zorg voor dat de opdrachtgever deze Algemene Bepalingen vóór het sluiten van een overeenkomst in zijn/haar bezit heeft. In de meeste gevallen ontvangt de opdrachtgever de Algemene Bepalingen tegelijk met de offerte.

4.3 Technisch Specialist Allin-Techniek behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van de diensten van een collega-Technisch Specialist Allin-Techniek wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist of wanneer (een deel van) het werk met meerdere krachten moet worden uitgevoerd. De declaratie van het collega-Technisch Specialist Allin-Techniek zal worden doorgefactureerd naar de opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht
5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij Technisch Specialist Allin-Techniek ervoor zorgt, dat dit schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

5.2 Alle bijkomende, niet geoffreerde, werkzaamheden, die tijdens de uitvoering wederzijds worden overeengekomen, zullen achteraf berekend en gefactureerd worden.

Artikel 6: Verplichtingen Technisch Specialist Allin-Techniek
6.1 Technisch Specialist Allin-Techniek staat ervoor in, dat het werk naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd en dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

6.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Technisch Specialist Allin-Techniek, voorzover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

6.3 Technisch Specialist Allin-Techniek neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

6.4 Technisch Specialist Allin-Techniek is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

•onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Technisch Specialist Allin-Techniek deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
•onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
•kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
•gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan Technisch Specialist Allin-Techniek openbaren en Technisch Specialist Allin-Techniek terzake deskundig moet worden geacht.
6.5 Technisch Specialist Allin-Techniek is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal € 1.250.000 per gebeurtenis

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

7.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Technisch Specialist Allin-Techniek zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

7.3 Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

7.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

•onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
•onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
•kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
•gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van het klussenbedrijf op grond van artikel 6 lid 4.
Artikel 8: Complicaties
8.1 Wanneer zich complicaties voordoen, doet Technisch Specialist Allin-Techniek hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

8.2 Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Technisch Specialist Allin-Techniek het werk onderbreken.

8.3 Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Technisch Specialist Allin-Techniek ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.

8.4 Eventuele extra kosten, die Technisch Specialist Allin-Techniek moet maken in verband met een complicatie, die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

8.5 Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Er geldt uitsluitend een nakomingsverplichting wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van artikel 6: 75 van het Burgerlijke Wetboek. Als overmacht worden in ieder geval aangemerkt onwerkbare weersomstandigheden, niet beschikbare materialen en omstandigheden, die zich buiten het bereik van opdrachtgever of Technisch Specialist Allin-Techniek bevinden.

Artikel 10: Oplevering
10.1 Na voltooiing van het werk nodigt Technisch Specialist Allin-Techniek de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.

10.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Technisch Specialist Allin-Techniek dienen te worden hersteld, zal Technisch Specialist Allin-Techniek deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden, die buiten de risicosfeer van Technisch Specialist Allin-Techniek vallen.

Artikel 11: Betaling
11.1 Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever in de week van ontvangst worden betaald

11.2 Wanneer voor aanvang van het werk materiaal moet worden ingekocht voor een bedrag van € 1.000,- of meer, maar minder dan € 2.000,- zal opdrachtgever direct 50% van dit aankoopbedrag betalen als voorschot. Wanneer het aankoopbedrag meer bedraagt dan € 2.000,- wordt een voorschotbedrag afgesproken.

11.3 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient zo spoedig mogelijk na de factuurdatum plaats te vinden.

11.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Technisch Specialist Allin-Techniek zijn verplichtingen inzake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

11.5 Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de wekelijkse factuur niet nakomt heeft Technisch Specialist Allin-Techniek het recht om het werk op te schorten

Artikel 12: Eindafrekening
12.1 Technisch Specialist Allin-Techniek zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel direct na de oplevering doen toekomen.

12.2 De eindafrekening bevat een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).

12.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen en van het resterende saldo.

12.5 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 13 Opschorting betaling
13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft Technisch Specialist Allin-Techniek het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting
14.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Technisch Specialist Allin-Techniek na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 12 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegen- direct na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

14.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde tweede betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Technisch Specialist Allin-Techniek gerechtigd om vanaf de factuurdatum zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente op dat moment over het dan openstaande bedrag, alsmede de reeds gemaakte invorderingskosten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle door Technisch Specialist Allin-Techniek te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Technisch Specialist Allin-Techniek terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door Technisch Specialist Allin-Techniek verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van het klussedrijf jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Technisch Specialist Allin-Techniek heeft voldaan.

15.2 Niet verwerkte materialen van Technisch Specialist Allin-Techniek blijven in eigendom van het klussenbedrijf.

Artikel 16: Retentierecht
16.1 Technisch Specialist Allin-Techniek is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die het onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Technisch Specialist Allin-Techniek heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van Technisch Specialist Allin-Techniek genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor Technisch Specialist Allin-Techniek verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17: Garantie
17.1 Technisch Specialist Allin-Techniek garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het werk.

17.2 De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Technisch Specialist Allin-Techniek zijn meegedeeld.

Artikel 18: Aansprakelijkheid
18.1 Technisch Specialist Allin-Techniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Technisch Specialist Allin-Techniek is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.2 De aansprakelijkheid van Technisch Specialist Allin-Techniek is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.3 Technisch Specialist Allin-Techniek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

18.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Technisch Specialist Allin-Techniek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Technisch Specialist Allin-Techniek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Technisch Specialist Allin-Techniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 19: Geschillen
19.1 Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Contact met ons is o.a. mogelijk via info@allin-techniek.nl of telefonisch op telefoonnummer 088 8884830.

Kijk voor meer contactgegevens op "Contact

contact bij allin techniek

Allin-Techniek
Technisch Specialist


Landelijk

T. 088 8884830


F. 088 8884810 (Fax)

Regionaal
T. (0570) 751215
F. (0570) 670013 (Fax)

E. info@allin-techniek.nl
W. http://www.allin-techniek.nl

 

Erkend vakwerk afgeleverd door Allin-Techniek

Onderdeel van Relatiecentrum
Diensten | Specialisaties | Garanties | Allin-Techniek | Contact

Copyright © Allin-Techniek.nl | Voorwaarden

technisch specialist allin techniek welkom op de website van technische dienstverlening locatie deventer uw speciale diensten ervaring jaar soort alles home specialisaties garanties montagedienst